Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Rettssikkerhet’ Category

Fremskrittspartiet sendte ut det som må være høstens mest usmakelige smaksprøve på mulig fremtidig politikk.

Partiets nestleder, leder av programkomiteen og  Stortingsrepresentant Per Sandberg ønsker å sende ut asylsøkere før søknaden er endelig behandlet. Konkret ønsker han å sende ut de som har fått avslag på asylsøknaden sin hos Utlendingsdirektoratet, slik at de skal vente i hjemlandet mens første ankeinstans Utlendingsnemda behandler saken.

Om vi for et øyeblikk ser bort fra at Frp her ville få Norge dømt for brudd EMKs forbud mot kollektiv utsendelse, med tilhørende erstatningsoppgjør (greit å få et par hundre tusen i startkapital i Norge dog), forbudet mot å sende mennesker tilbake til tortur, og en rekke andre velbegrunnede internasjonale konvensjoner så er hele ideen lite praktisk og svært inhuman.

Ideen er praktisk vanskelig fordi  som man ser fra disse tallene over hvem som får beskyttelse i Norge,  så er innvilgelse prosenten fra de to store asyllandene Somalia og Eritrea på henholdsvis 92 og 80 prosent. De tre landene hvor det kommer mange søkere fra, men hvor under halvparten blir innvilget beskyttelse er Afghanistan, Irak, Iran og Etiopia. Ikke akkurat lette land å fly folk frem og tilbake fra. Det er realistisk å tro at nettopp mange fra Afghanistan, Irak, Iran og Etiopia vil være områder hvor tvil og skjønn kan vektes ulikt i første og andre instans.

 Politifolk og militære begikk grove menneskerettighetsbrudd under og etter valget i Iran. Foto: AP/Scanpix

Politifolk og militære begikk grove menneskerettighetsbrudd under og etter valget i Iran. Foto: AP/Scanpix

Forslaget er inhumant da det setter mennesker med et faktisk beskyttelsesbehov i en direkte fare.  Hvordan vil landene ta i mot avhoppere og andre som søker beskyttelse om de kommer flygende hjem til hovedstaden på et norsk fly?  For mange av de som anker får faktisk medhold. Totalt omgjorde UNE 714 vedtak som UDI hadde gjort i fjor.  Det vil si at 714 mennesker med Frps forslag ville vært sendt ut av landet og relativt sikkert levd i fare for tortur eller annen alvorlig forfølgelse mens det norske byråkratiet skulle jobbe.  Er det et slikt Norge vi ønsker oss?

I tillegg så behandlet UNE over 17 702 saker i fjor. Derav ble kun 775 saker behandlet hvor søkeren selv fikk møte i nemdmøte. Disse ville under Frps regime blitt nektet dette, eller måtte ha blitt fløyet inn og ut til møtet.

Det er heldigvis slik at de 714 menneskene som ventet på et kummerlig mottak i det som etter Utlendingnemdas egne vurderinger må betegnes som realistisk frykt for forfølgelse og tortur som i dag har opphold i riket. Dermed har vi som samfunn hindret tortur og forfølgelse. Det kan vi som samfunn være stolte av.

For Norge er ikke et samfunn som flyr mennesker tilbake til torturkamrene de rømmer fra.

Reklamer

Read Full Post »

De siste årene har over 18 000 båtflyktninger omkommet.  I fjor døde over 1500 mennesker. Det er kun de vi har lest om i media. I tillegg er det et stort antall som aldri når nyhetsdesken, kun havbunnen.

Europeiske politikere ser mer engasjert i å tilfredsstille velgere som er redd for innvandring, enn skjebnen til de som ligger i en båt på Middelhavet.

I løpet av en uke her på Lampedusa, øyen som etter alle geografiske prinsipper er en afrikansk øy i Middelhavet, men er Europas forpost mot ”resten”.

Hit brukte det å komme over 35 000 båtflyktninger på sitt meste i året. Den Italienske kystvakten har drevet en grusom og ulovlig praksis med å sende flyktninger tilbake til Libya, ved å plukke dem opp i internasjonalt farvann for så å kalle opp den Libyske kystvakten og overlevere dem tilbake til de.

Dermed har de som har  rømmet fra Gaddafi regimet, eller det nye regimet i Libya returnert til torturfengslene ved hjelp av Italienske myndigheter.

Dette har den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen slått ned på. Uten at at Italia ser ut til å bry seg nevneverdig.

Er alt trist her ved grensen?

Nei. Lampeduserne tar i mot båtflyktninger med stor medfølelse og har eksempelvis nettopp valgt en ordfører som støtter den progressive bevegelsen Boats for pepole – som overvåker hvordan Italienske myndigheter overholder sine forpliktelser til å redde skipbrudne til sjøs.

Det har vært noe av det  sterke ved å være her ved Europas yttergrense; å møte vennligheten til de som møter de skipbrudne ansikt til ansikt, sett  i sammenheng med brutaliteten til Italienske og europeiske politikere generelt.

En idé jeg fikk er behovet for en sivil redningstjeneste. Type det norske Redningsselskapet.  En av de mest hjerteskjærende historiene vi har hørt om er når en båt i 16 dager ble liggende å drive i internasjonalt farvann fordi Maltesiske og Italienske redningsbåter kranglet om hvem som skulle redde de (les få et par asylsøkere).  64 ombord i båten døde av dehydrering mens diplomatene og politikerne drev sitt skitne spill for å unngå det de kalte «ulovlig innvandring».

Er det håp for en bedre grensepolitikk?  Kanskje. Mens vi er her så har den Europeiske Ombudsmannen satt i gang overvåkning av menneskerettighetssituasjonen ved grensene. En god start for ombudsammen ville være å lese dommene som både tydelig beskriver Italias praksis med såkalte ”push backs” til Libya som brudd på forbudet mot tortur og Hellas asylsystem som et system som behandler folk så dårlig at det de blir dømt for forbudet mot inhuman behandling.

Skal Europeiske politikere reagere må de møte et tydelig  trykk fra sitt hjemmepublikum. Vi skammer oss av å leve i et Europa som ved stadig strengere kontroll og mer brutale virkemidler tvinger folk ut i drukningsdøden på vei hit.

SOS Europe – Amnesty International:
Amnesty sender et SOS til Europa. Mennesker dør ved våre grenser.

Read Full Post »

Viste du at det ikke er en eneste flyktning eller asylsøker på Lampedusa i dag? Er det ikke merkelig at den europeiske øya som er nærmest Afrika og kun 2-3 timers båttur fra Tunisia og Libya ikke har en eneste flyktning her?

Det er dag to av programmet i Amnesty-leiren her i Lampedusa. Et stort spørsmål er om vi i det hele tatt i løpet av uken får snakket med noen som har flyktet.

De første registreringen av flyktinger ble gjort i 1994.  Den første offisielle Italienske statistikken er fra 1998 da var det registeret ca 8000 flyktninger i Lampedusa.  Antallet økte jevnt og trutt frem til 2008 da det nådde sitt høydepunkt med 35000 flyktninger som ankom øya det året.   I 2010 var plutselig antallet nede i 4000.

Hva skjedde?

Italienske myndigheter inngikk en rekke avtaler med det Libyske regimet om ”immigrasjonkontroll”.  I tillegg startet italia med såkalte ”push backs” –operasjoner på sjøen der båtflyktninger ble overlevert Libyske marinefartøy.

Folk som flyktet fra Gaddafis torturkamre og så den Italienske kystvakten –og trodde redningen var nær opplevde altså å bli overlevert til den Libyske marinen – hvor turen tilbake til torturkamrene og andre grove brudd på deres menneskerettigheter var kort..

De Italienske myndighetene hevder dette er innenfor hva de kan gjøre; da de avskjærer båtflyktningene i Internasjonalt farvann –og kun ”hjelper” den Libyske marinen med å finne de..

Det er en utøvelse av offentlig myndighet som direkte bidrar til tortur er et klart brudd mot den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens forbud mot tortur, uavhengig av havrettens svarte hull..

Dette slo da også endelig Den europeiske menneskerettighets domstolen i Strasbourg fast i Hirsi Jamaa and Others v. Italy i februar 2012.  Hvor mange liv som ble ødelagt mellom 2009 og 2012 vet vi ikke.  Vi har heller ikke fått på rene hvor store endringer Italia har gjort i sin «redningstjeneste».

Brutalt nok hadde politikken sin ”ønskede” effekt.  Etter at rykte om denne fryktelige praksisen gikk antallet ned med 31 000 mennesker på ett år.  ”Alle” var fornøyd. Italienske myndigheter hadde ”stoppet strømmen av ulovlige flyktninger” og Gaddafi fikk  det som ble kalt Italienske pensjonspenger (!) til Libyere som var gammel nok til å ha kjempet for Italia under andre verdenskrig..

Krig skulle det bli mer av – selv etter Berlusconis mange pinlige forsøk på å redde sin kamerat fra FN og NATOs vrede,  så startet bombingen av Libya i 2011. Det skapte en stor strøm av flyktninger som tok til sjøs med alt de kunne finne som kunne flyte.

Lille Lampedusa som er befolket med 6000 innbyggere fikk plutselig i løpet av noen uker 6000 desperate krigsflyktninger.

Et antall øya på ingen måte var rustet for å takle humanitært.  Den humanitære situasjonen for flyktingene ble så prekær at flyktningene satte fyr på mottaksenteret som en protest.   Det oppsto videre store konflikter mellom øyas beboere og det store antallet desperate flyktende tunisiere – og en økende frustrasjon mot Italienske styremakter som ikke fraktet flyktningene inn til fastlandet..

Så i dag er det faktisk ikke en enste flyktning her. Hvorfor vet vi ikke.  Men det er noe uhyggelig over det.

Kommer tilbake med mer i morgen.

Ukens timeplan

 

Read Full Post »

Fredag 21. januar dømte Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) Belgia for brudd mot forbudet i torturbestemmelsen i menneskerettighetene når de ønsket å sende en Afghansk asylsøker tilbake til Hellas.

Norge tvangsutsendte 260 personer til Hellas i 2010.

Utlendingsnemda (UNE)  hadde både de samme rettskildene og tilsvarende sak som de EMD da  nemden ville de sende en iraker tilbake til Hellas under Dublin 2 reglene i 2010. De mente han helt trygt kunne ivareta sin søknand i Hellas. UNEs stormneds beslutning kan man lese om her og som fullversjon i PDF her.

«Det ble avholdt stornemndmøte 12. og 13.01.2010 uten personlig fremmøte da dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.» Fra UNEs dom.

«Stornemndas flertall kom til at klagerens individuelle forutsetninger for å kunne ivareta sine rettigheter som asylsøker er til stede i tilstrekkelig grad, og at den mangelfulle asylsprosedyren i Hellas ikke innebærer noen særlig grunn til å ta saken til behandling jf. utlendingsforskriften § 7 – 4 jf. utlendingsloven § 32 tredje ledd.

Stornemndas flertall konkluderer med at klagen ikke tas til følge» Fra UNEs-dom.

Den Europeiske menneskerettighetsdomstol bruker en noe annen ordlyd når de 21. januar 2011  dømte Belgia for brudd på menneskerettighetene.

Fra dommen – som kan leses i fulltekst her

«» Holds, by fifteen votes to two, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to detention and living conditions in that State that were in breach of that Article

Artikkel 3 er ikke noen mindre en følgende:

«Art 3. Forbud mot tortur

Ingen må bli utsatt for tortur  eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling  eller straff.»

Videre slo domstolen fast:

«Holds, unanimously, that there has been a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s conditions of detention;

Declares admissible, by a majority, the complaint under Article 3 of the Convention concerning the applicant’s living conditions in Greece;

«Holds, by sixteen votes to one, that there has been a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s living conditions in Greece;

«Declares admissible, unanimously, the complaint against Greece under Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention;

«Holds, by sixteen votes to one, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to risks linked to the deficiencies in the asylum procedure in that State;»

» Holds, by fifteen votes to two, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to detention and living conditions in that State that were in breach of that Article;»

UNE mente det var helt trygt å sende asylsøkere til Hellas. EMD mener asylsøkere lever under forhold som strider mot forbudet mot nedverdigende behandling i artikkel 3.  På tide å skaffe UNE ny ledelse?

Read Full Post »

Likegyldighet


Først kom de for å ta kommunistene
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,
Men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta jødene og sigøynerne,
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke jøde eller sigøyner.

Så kom de for å ta de homofile,
men jeg protesterte ikke
for jeg var ikke homofil.

Da de kom for å ta meg,
var det ingen igjen som kunne protestere.

Martin Niemuller

I natt tok de Maria Amelie.

Det er skammelig at vi har en regjering som starter Nansenåret med å beordre utsendelsen av mennsker som beriker Norge.

De utsendes fordi regjeringen har definert de som ulovlige.

Lovgivere som gjør mennesker ulovlige burde få lov til å gjøre annet enn å lage lover.

I år feirer vi Nansenåret. Polfareren Nansen skrev ut Nansenpass til over 450 000 papirløse flyktninger.

Nansenpasset var i 1942 godkjent av 52 land. Nansen mottok Nobels fredspris for passet i 1922. I natt ble Maria Amelie arrestert etter å ha holdt et foredrag på Nansenskolen.

Read Full Post »

Det er hodt over 700 mennesker uten dom eller tilgang til det sivile rettssystemet ved USAs sterkt kritiserte base ved Gunatanoamo bay.
Jeg blir stadig sjokkert over den manglende intressen og evnen til å se bort fra denne vedvarende krenkelsen av menneskerettighetene.
Her er en liste over de innsatte.
Fangeleiren ved Guantanamobasen har holdt fanger siden11 januar 2002.
Camp X-ray

Fanger på fangeleiren Camp X-ray. Etter at Obama har begynt å stenge deler av basen er problemstillingen nå at få land vil ta i mot dem.

Land som Italia og Irland har begge tatt i mot fanger fra Guantanamo basen for å hjelpe til med nedleggelsen av den.
Norge har av Obama-administrasjonen blitt tilbyd å ta i mot noen av de 126 såkalte ikke-straffbare, men regjeringen har sagt nei.
I realiteten har nå fanger sittet på Guantanamo lengre enn de fleste som soner dommer for drap sitter inne. Uten at amerikanerene selv finner noe å straffeforfølge de for. Da blir problemet at hjemmlandet (eksempelvis Saudi Arabia) ikke vil motta de. Da må vi i Europa tørre å gi disse asyl.
Som borgere i en kommune har en plikt å se etter muligheter for å bedre retttilstanden for disse fangene.
Vi har en god  kommunepolitisk tradisjon i Fribyordningen. En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opp til to år.
Fribynettverket kom i sin tid i stand etter en ide fra forfatteren Salman Rushdie i 1993, og første friby ble etablert i 1994. En slik type ordning burde være en modell for hvordan vi som ønsker å hjelpe de rettsløse hos vår nærmeste alliert.
Konkret tenker jeg at kommunene bør gjøre det klart for regjeringen at den er villige til å ta på seg alle praktiske sider ved en slik hvertskap for å bidra til nedlegelsen av Guantanamo bay.

Om de fem største kommunene i landet hadde tilbydd regjeringen å huse minst én ikke-straffbar fange fra Gunatanamo bay ville det vært et viktig første skritt.

Read Full Post »