Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘menneskerettigheter’

Fredag 21. januar dømte Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) Belgia for brudd mot forbudet i torturbestemmelsen i menneskerettighetene når de ønsket å sende en Afghansk asylsøker tilbake til Hellas.

Norge tvangsutsendte 260 personer til Hellas i 2010.

Utlendingsnemda (UNE)  hadde både de samme rettskildene og tilsvarende sak som de EMD da  nemden ville de sende en iraker tilbake til Hellas under Dublin 2 reglene i 2010. De mente han helt trygt kunne ivareta sin søknand i Hellas. UNEs stormneds beslutning kan man lese om her og som fullversjon i PDF her.

«Det ble avholdt stornemndmøte 12. og 13.01.2010 uten personlig fremmøte da dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.» Fra UNEs dom.

«Stornemndas flertall kom til at klagerens individuelle forutsetninger for å kunne ivareta sine rettigheter som asylsøker er til stede i tilstrekkelig grad, og at den mangelfulle asylsprosedyren i Hellas ikke innebærer noen særlig grunn til å ta saken til behandling jf. utlendingsforskriften § 7 – 4 jf. utlendingsloven § 32 tredje ledd.

Stornemndas flertall konkluderer med at klagen ikke tas til følge» Fra UNEs-dom.

Den Europeiske menneskerettighetsdomstol bruker en noe annen ordlyd når de 21. januar 2011  dømte Belgia for brudd på menneskerettighetene.

Fra dommen – som kan leses i fulltekst her

«» Holds, by fifteen votes to two, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to detention and living conditions in that State that were in breach of that Article

Artikkel 3 er ikke noen mindre en følgende:

«Art 3. Forbud mot tortur

Ingen må bli utsatt for tortur  eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling  eller straff.»

Videre slo domstolen fast:

«Holds, unanimously, that there has been a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s conditions of detention;

Declares admissible, by a majority, the complaint under Article 3 of the Convention concerning the applicant’s living conditions in Greece;

«Holds, by sixteen votes to one, that there has been a violation by Greece of Article 3 of the Convention because of the applicant’s living conditions in Greece;

«Declares admissible, unanimously, the complaint against Greece under Article 13 taken in conjunction with Article 3 of the Convention;

«Holds, by sixteen votes to one, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to risks linked to the deficiencies in the asylum procedure in that State;»

» Holds, by fifteen votes to two, that there has been a violation by Belgium of Article 3 of the Convention because, by sending him back to Greece, the Belgian authorities exposed the applicant to detention and living conditions in that State that were in breach of that Article;»

UNE mente det var helt trygt å sende asylsøkere til Hellas. EMD mener asylsøkere lever under forhold som strider mot forbudet mot nedverdigende behandling i artikkel 3.  På tide å skaffe UNE ny ledelse?

Reklamer

Read Full Post »

Det er hodt over 700 mennesker uten dom eller tilgang til det sivile rettssystemet ved USAs sterkt kritiserte base ved Gunatanoamo bay.
Jeg blir stadig sjokkert over den manglende intressen og evnen til å se bort fra denne vedvarende krenkelsen av menneskerettighetene.
Her er en liste over de innsatte.
Fangeleiren ved Guantanamobasen har holdt fanger siden11 januar 2002.
Camp X-ray

Fanger på fangeleiren Camp X-ray. Etter at Obama har begynt å stenge deler av basen er problemstillingen nå at få land vil ta i mot dem.

Land som Italia og Irland har begge tatt i mot fanger fra Guantanamo basen for å hjelpe til med nedleggelsen av den.
Norge har av Obama-administrasjonen blitt tilbyd å ta i mot noen av de 126 såkalte ikke-straffbare, men regjeringen har sagt nei.
I realiteten har nå fanger sittet på Guantanamo lengre enn de fleste som soner dommer for drap sitter inne. Uten at amerikanerene selv finner noe å straffeforfølge de for. Da blir problemet at hjemmlandet (eksempelvis Saudi Arabia) ikke vil motta de. Da må vi i Europa tørre å gi disse asyl.
Som borgere i en kommune har en plikt å se etter muligheter for å bedre retttilstanden for disse fangene.
Vi har en god  kommunepolitisk tradisjon i Fribyordningen. En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opp til to år.
Fribynettverket kom i sin tid i stand etter en ide fra forfatteren Salman Rushdie i 1993, og første friby ble etablert i 1994. En slik type ordning burde være en modell for hvordan vi som ønsker å hjelpe de rettsløse hos vår nærmeste alliert.
Konkret tenker jeg at kommunene bør gjøre det klart for regjeringen at den er villige til å ta på seg alle praktiske sider ved en slik hvertskap for å bidra til nedlegelsen av Guantanamo bay.

Om de fem største kommunene i landet hadde tilbydd regjeringen å huse minst én ikke-straffbar fange fra Gunatanamo bay ville det vært et viktig første skritt.

Read Full Post »